Αποθήκευση και Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων

Ανακύκλωση για όλους

ΑΕΚΚ ΙΚΕ

Επενδύουμε στο μέλλον…

Εταιρικό Προφίλ

www.recycle4all.gr

Η Εταιρία “Ανακύκλωση για όλους ΑΕΚΚ ΙΚΕ” αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συγκροτήματα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Αιτωλοακαρνανία.

Έχει τη νομική μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, με μετόχους άτομα με σημαντική εμπειρία στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η επιχείρηση εδράζεται στη Ναύπακτο στη θέση “Μπούκα ή Νησιά”, πλησίον του βιολογικού Ναυπάκτου, πολύ κοντά στον αστικό ιστό του Δήμου.

Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές αναδεικνύουν ως κυρίαρχες μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης την ανακύκλωση, την αξιοποίηση και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτόν, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος προμήθειας νέων πρώτων υλών για την αντικατάσταση των υλικών που απορρίπτονται.

Ως Εταιρία Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων συνεργαζόμαστε με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή αποθήκευση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Επίσης αναλαμβάνουμε τη διάθεση και μεταπώληση, όλων των παραγόμενων υλικών από τις διαδικασίες επεξεργασίας μας, με γνώμονα τις αρχές της επαναχρησιμοποίησης υλικών, της πράσινης δόμησης και γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης.

“Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας”

Πεδίο Δραστηριότητας

1

Παραλαβή Στερεών Αποβλήτων από ιδιωτικά ή δημόσια τεχνικά έργα

2

Ζύγιση και χαρακτηρισμός της κατηγορίας των εισερχομένων ΑΕΚΚ

3

Διαλογή και Επεξεργασία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

4

Μεταπώληση υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων

5

Μεταφορά λοιπών υλικών σε κατάλληλους, διαπιστευμένους χώρους ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης